Algemene voorwaarden

ARTIKEL 1. DEFINITIES
1.1. Tekenplek: de eenmanszaak Tekenplek, statutair gevestigd te Heerhugowaard en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 71696288.
1.2. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die met Tekenplek een overeenkomst is aangegaan.
1.3. Onder ‘algemene voorwaarden’ wordt verstaan: het geheel van de bepalingen als hierna opgenomen.
1.4. Diensten: alle diensten die Tekenplek voor de klant uitvoert. Hieronder wordt onder andere verstaan, doch niet uitsluitend: het maken van illustraties en prints, het ontwerpen en zetten van muurschilderingen, het ‘leren illustreren’ via een (online) cursus en het maken van geïllustreerde grafische ontwerpen.
1.5. Overeenkomst: de overeenkomst tussen Tekenplek en klant krachtens welke Tekenplek de dienst zal uitvoeren.
1.6. Particuliere klant: de natuurlijk persoon die niet handelt uit naam van zijn/haar beroep of bedrijf.
1.7. Bedrijven: de natuurlijke of rechtspersoon die handelt uit naam van zijn/haar beroep of bedrijf.
1.8. Informatie: alle gegevens afkomstig van klant.
1.9. Schriftelijk: per brief, e-mail en digitale berichtgeving.
1.10. Advies: het resultaat van de werkzaamheden van Tekenplek.
1.11. Vertrouwelijke informatie: alle financiële-, zakelijke- en persoonsgegevens die door de klant en/of Tekenplek worden ingevoerd, verwerkt en opgeslagen.
1.12. Website: www.tekenplek.nl

ARTIKEL 2. TOEPASSELIJKHEID 2.1. Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle door Tekenplek gedane aanbiedingen, uitgebrachte offertes, gesloten overeenkomsten, verrichte diensten, overige verrichte handelingen, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
2.2. Door ondertekening van een overeenkomst of opdrachtbevestiging, of door akkoord gaan via de website door het afnemen van een onlinedienst van Tekenplek, dan wel een akkoord via de e-mail verklaart de klant dat hij kennis heeft genomen van deze algemene voorwaarden van Tekenplek en dat hij met deze voorwaarden akkoord gaat.
2.3. In geval van strijdigheid tussen deze algemene voorwaarden en gemaakte afspraken in een overeenkomst dan prevaleren de bepalingen uit de overeenkomst.
2.4. Deze voorwaarden zijn tevens van toepassing op handelingen van derden en/of leveranciers die door Tekenplek zijn ingehuurd betreffende het uitvoeren van de levering of dienst.
2.5. De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de klant wordt door in gebruik name van deze algemene voorwaarden verworpen.

ARTIKEL 3. OFFERTES EN AANBIEDINGEN
3.1. Offertes van Tekenplek zijn geldig voor de in de offerte aangegeven termijn. Indien er geen termijn is aangegeven, is de offerte geldig tot 14 dagen na de datum waarop de offerte is uitgebracht. Als de klant een aanbod of offerte niet binnen de geldende termijn aanvaardt, dan vervalt het aanbod of de offerte.
3.2. Tekenplek zal in de offerte aangeven welke diensten worden aangeboden en welke bedragen de klant verschuldigd is bij aanvaarding van de offerte. De in de offerte genoemde prijzen gelden voor de in de offerte genoemde periode, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders afgesproken.
In de offerte staat tevens de overeengekomen prijs van de gekozen dienst/product.
3.3 De in de offerte genoemde prijzen gelden niet automatisch voor nabestellingen of vervolgopdrachten.
3.4. In de offerte wordt opgenomen hoeveel revisies de klant binnen de opdracht mag laten doorvoeren.
3.5. Afspraken over deadlines worden in de offerte schriftelijk overeengekomen. Indien levering door Tekenplek afhangt van feedback of imput van de klant, is Tekenplek nimmer aansprakelijk voor vertraging tijdens het uitvoeren van de opdracht. Tekenplek is dan gerechtigd de deadline eenzijdig te verschuiven.
3.6. Indien blijkt dat de bij de aanvraag of overeenkomst door de klant verstrekte gegevens onjuist waren, heeft Tekenplek het recht de betreffende prijzen en andere voorwaarden aan te passen.
3.7 Tekenplek behoudt zich het recht voor om een aanbetaling van 50% van de totale opdracht aan klant te factureren alvorens Tekenplek de opdracht zal gaan uitvoeren. Bij een opdracht aangaande het ontwerpen van geboorte- en trouwkaarten is de klant verplicht om een aanbetaling van 50% te verrichten.
3.8. Alle door Tekenplek gecommuniceerde prijzen zijn bedragen in euro’s, exclusief btw voor bedrijven en inclusief btw voor particulieren, exclusief verzendkosten en overige vastgestelde heffingen en/of retributies, tenzij uitdrukkelijk anders aangegeven.
3.9. Tekenplek behoudt zich het recht om prijzen tussentijds te wijzigen. Indien de prijzen van aangeboden producten stijgen na totstandkoming van de overeenkomst, dan is klant gerechtigd de overeenkomst te annuleren per de datum dat de prijsverhoging ingaat. Prijsverhogingen ten gevolge van een wettelijke regeling of bepaling zijn hierbij uitgesloten.
3.10. Tekenplek behoudt zich het recht om jaarlijks prijzen te verhogen met een percentage gelijk aan de stijging van de consumentenprijsindex, vastgesteld door het CBS. Deze verhoging van de prijzen geeft de klant geen recht om de overeenkomst te ontbinden.
3.11. Tekenplek is niet aansprakelijk en/of verantwoordelijk voor fouten in de offerte wanneer de klant redelijkerwijs kon begrijpen dat de offerte, of een onderdeel daarvan, een kennelijke vergissing, verschrijving of typefout bevat.

ARTIKEL 4. OVEREENKOMST EN MEERWERK
4.1. Een overeenkomst komt tot stand vanaf het moment dat de klant op enigerlei wijze een mededeling aan Tekenplek verricht inhoudende de aanvaarding van een offerte of een aanbieding.
4.2. Na het tot stand komen van een overeenkomst kan deze enkel met wederzijdse goedkeuring worden gewijzigd.
4.3. Na het tot stand komen van een overeenkomst, zal Tekenplek binnen bekwame tijd overgaan tot uitvoering van de diensten.
4.4. Tekenplek heeft het recht bepaalde dienstverlening uit te laten voeren door derden zonder dat zij de klant daarvan op de hoogte dient te stellen. Indien door de uitvoering van de dienstverlening door derden meerkosten worden gemaakt zullen deze in overleg aan de klant worden doorberekend.
4.5. Wijzigingen in de oorspronkelijk gesloten overeenkomst tussen de klant en Tekenplek zijn pas geldig vanaf het moment dat deze wijzigingen middels een aanvullende of gewijzigde schriftelijke overeenkomst door beide partijen zijn aanvaard.
4.6. Indien de klant een overeenkomst met Tekenplek wenst te ontbinden of annuleren komt hem dit recht enkel toe indien hij overgaat tot vergoeding van de tot dan toe verrichte werkzaamheden of ingeval van annulering 30 procent van het in de opdrachtbevestiging overeengekomen honorarium.
4.7. Indien Tekenplek, door omstandigheden ten tijde van de offerte of de opdrachtbevestiging onbekend, meer werk moet verrichten dan overeengekomen is in de offerte of opdrachtbevestiging, is Tekenplek gerechtigd de daaruit voortvloeiende meerkosten aan klant in rekening te brengen. Indien klant bezwaar heeft tegen de meerkosten die Tekenplek in rekening wenst te brengen, heeft klant het recht het nog niet uitgevoerde gedeelte van de opdracht te annuleren, waarbij de klant gehouden is het tot dusver door Tekenplek uitgevoerde werk te vergoeden.

ARTIKEL 5. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR TEKENPLEK
5.1. Tekenplek garandeert dat de haar verstrekte opdracht naar beste kunnen wordt uitgevoerd, onder toepassing van voldoende zorgvuldigheid en vakmanschap.
5.2. Tekenplek spant zich in om de gegevens die Tekenplek voor de klant opslaat zodanig te beveiligen dat deze gegevens niet beschikbaar zijn voor onbevoegde personen.
5.3. Bij kenbaar gemaakte klachten van de klant over de geleverde diensten en/of producten dient Tekenplek met klant in overleg te treden over een voor beiden passende oplossing.
5.4. Tekenplek is gerechtigd om een naamsvermelding te plaatsen in/op geleverde producten. De opdrachtgever is niet gerechtigd deze naamsvermelding te verwijderen, behoudens die gevallen waarin Tekenplek uitdrukkelijke toestemming heeft gegeven voor verwijdering.
5.5. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 5.4 is Tekenplek eveneens gerechtigd om voor promotionele doeleinden de gegevens van de opdrachtgever te publiceren op de website van Tekenplek en/of overige promotionele uitingen van Tekenplek.
5.6. Tekenplek behoudt zich het recht voor om aan de klant niet-bewerkbare bestanden te leveren. De klant mag geen wijzigingen aanbrengen aan de illustraties, prints en andere grafische vormgevingen/uitingen zoals deze door Tekenplek zijn opgeleverd, tenzij anders overeengekomen.
5.7. Modellen, kleuren, materialen, maten en afwerkingen gelden als indicatie. Afwijkingen daarin kunnen geen reden vormen voor afkeuring, korting, ontbinding van de overeenkomst of schadevergoeding.

ARTIKEL 6. RECHTEN EN VERPLICHTINGEN VOOR DE KLANT, HERROEPINGSRECHT
6.1. De klant dient zich in beginsel te houden aan de in deze voorwaarden neergelegde bepalingen, tenzij anders overeengekomen.
6.2. De klant dient Tekenplek te voorzien van alle juiste gegevens waarvan klant redelijkerwijs kan voorzien dat deze noodzakelijk zijn voor een juiste uitvoering van de overeenkomst. De klant is in ieder geval verplicht Tekenplek onverwijld op de hoogte te stellen van wijzigingen in persoonsgegevens, bedrijfsgegevens of overige informatie waar Tekenplek om verzoekt.
6.3. Indien in uitzondering op artikel 6.2 de voor de uitvoering van de overeenkomst benodigde gegevens niet tijdig aan Tekenplek zijn verstrekt, heeft Tekenplek het recht de uitvoering van de overeenkomst op te schorten en/of de uit de vertraging voortvloeiende extra kosten aan de klant in rekening te brengen.
6.4. De klant stelt Tekenplek steeds onverwijld schriftelijk op de hoogte van enige wijzigingen in naam, adres, email en desgevraagd, zijn/haar bankrekeningnummer.
6.5. Bij klachten over de door Tekenplek geleverde diensten en/of producten dient de klant deze klachten kenbaar te maken aan Tekenplek binnen 7 werkdagen na levering van de dienst en/of het product, doch uiterlijk binnen één maand na voltooiing van de volledige opdracht. De klant vrijwaart Tekenplek één jaar na levering van alle juridische claims naar aanleiding van geleverde diensten en/of producten.
6.6. De klant dient zelf reservekopieën te maken van alle materialen/gegevens als omschreven in artikel 6.2 die Tekenplek nodig heeft voor de uitvoering van de overeenkomst. Bij verlies van deze materialen/gegevens is Tekenplek niet aansprakelijk voor de daaruit voortvloeiende schade.
6.7. Wanneer Tekenplek inloggegevens aan de klant verstrekt dan is klant verantwoordelijk voor deze gegevens. Tekenplek is niet aansprakelijk voor misbruik of verlies van de inloggegevens en mag erop vertrouwen dat de klant degene is die inlogt door middel van de aan de Klant verstrekte inloggegevens.
6.8. De klant is de eindverantwoordelijke voor de juistheid van de gegevens. Tekenplek biedt het drukwerk aan de klant aan ter controle. Na akkoord van de klant met betrekking tot het drukwerk, is Tekenplek niet verantwoordelijk voor fouten en/of onjuistheden op het drukwerk.
6.9. Het risico van verzending van drukwerk van Tekenplek richting de klant ligt volledig bij de klant. Tekenplek verstuurt drukwerk met verzekerd verzenden van PostNL. Tekenplek is niet aansprakelijk voor verlies, schade of verkeerde bezorging van het drukwerk.
6.10. Indien de klant bij ontvangst van een verzonden pakket een beschadigd pakket ontvangt, dient de klant foto’s te maken van het beschadigde pakket en dit pakket gesloten te laten. Klant neemt vervolgens direct contact op met Tekenplek. Zodra de klant het beschadigde pakket opent, kan de klant geen aanspraak meer maken op eventuele garanties.
6.11. Een voorbeeld via PDF via de e-mail en digitale voorbeelden zijn qua kleur nooit gelijk aan het eventuele drukwerk.
Een papieren voorbeeld geeft een betere indicatie, echter is dit geen garantie voor de kleurechtheid bij de definitieve druk.
6.12. De klant gaat ermee akkoord dat in de loop van tijd verkleuring van het papier en/of inkt op kan treden, dat binnen een drukgang kleurverschillen kunnen ontstaan en indien drukwerk handgemaakte illustraties bevatten, er minimaal verschil kan optreden in formaat en kleur daarvan.
6.13. Het is niet mogelijk aangeschafte digitale producten, waaronder een e-book of online cursus, te ruilen en/of retourneren. Door bestelling en betaling van de digitale producten krijgt klant toegang tot zijn/haar aankoop. De klant stemt er uitdrukkelijk mee in dat hij/zij hierdoor afstand doet van het recht gebruik te maken van bedenktijd en het recht de overeenkomst te herroepen.
6.14. Tekenplek levert daarnaast haar diensten en producten op verzoek van klant. Hierdoor zijn alle producten en diensten uitgesloten van herroeping en het retourrecht.
6.15. Binnen de opdracht is het mogelijk om door middel van, het in de offerte aangegeven aantal, revisierondes feedback en/of revisies aan Tekenplek door te geven. Correcties kunnen binnen de omvang van de offerte worden aangeleverd mits dit niet leidt tot verandering van de opdracht. De feedback dient binnen 5 werkdagen te worden aangeleverd aan Tekenplek.
6.16. In geval van wijziging van de opdracht, feedback die na 5 werkdagen wordt aangeleverd of wanneer de klant om een extra revisieronde verzoekt, zal door Tekenplek meerwerk zoals genoemd in artikel 4.7 aan de klant worden doorberekend. Correcties die leiden tot verandering van de opdracht zullen ook worden doorberekend aan de hand van het op dat moment geldende uurtarief van Tekenplek.

ARTIKEL 7. LEVERING EN LEVERTIJD
7.1. De door Tekenplek te hanteren leveringstermijn varieert per opdracht en worden in overleg met klant vastgesteld. De door Gouden Lijntjes opgegeven levertijd begint na totstandkoming van de overeenkomst en na ontvangst van alle benodigde gegevens en/of materialen van de klant.
7.2. Een door Tekenplek vastgestelde leveringstermijn kan nimmer als fatale termijn beschouwd worden. Door het enkele overschrijden van een leveringstermijn raakt Tekenplek niet van rechtswege in verzuim.
7.3. Bij overschrijding van de levertermijn met meer dan 30 dagen, komt de klant de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien Tekenplek, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
7.4. De klant is gehouden datgene te doen wat nodig is om een tijdige levering door Tekenplek mogelijk te maken, onder meer door tijdig volledige, correcte en duidelijke gegevens aan te leveren zoals bepaald in artikel 6.2.

ARTIKEL 8. BETALING
8.1. De betalingsverplichting van de klant vangt aan op de dag waarop de overeenkomst tot stand komt.
8.2. Alle door Gouden Lijntjes verzonden facturen dienen door de klant binnen 14 dagen betaald te worden, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Gouden Lijntjes biedt de mogelijkheid om facturen in vooraf overeengekomen termijnen te betalen.
8.3. Indien klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting voldoet is de klant van rechtswege in verzuim zonder dat een nadere ingebrekestelling nodig is.
8.4. In geval van niet tijdige betaling kan Tekenplek besluiten de toegang tot het platform “on hold” te zetten tot het moment van betaling. Indien een niet tijdige betaling regelmatig voorkomt, kan Tekenplek besluiten de overeenkomst eenzijdig te beëindigen.
8.5. Bij een niet tijdige betaling is de klant, naast het verschuldigde bedrag vermeerderd met de wettelijke (handels)rente, gehouden tot betaling van een volledige vergoeding van zowel buitengerechtelijke als gerechtelijke incassokosten welke ten minste 15% van het factuurbedrag met een minimum van €150,- excl. BTW (in geval van particuliere klanten en gelden de wettelijke BIK-tarieven in verband met de incassokosten) bedragen en tevens de kosten voor juristen, advocaten, deurwaarders, incassobureaus en de eventuele gerechtelijke procedure bij de rechtbank of het gerechtshof.
8.6. De vordering tot betaling is direct opeisbaar ingeval de klant in staat van faillissement wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel algeheel beslag op vermogensbestanddelen van de klant wordt gelegd, de klant overlijdt en voorts, indien deze in liquidatie treedt of wordt ontbonden.
8.7. In bovenstaande gevallen heeft Tekenplek voorts het recht uitvoering van de overeenkomst of enig nog niet uitgevoerd gedeelte daarvan zonder ingebrekestelling of rechterlijke interventie te beëindigen of op te schorten, zonder recht op vergoeding van schade voor klant die hierdoor mocht ontstaan.
8.8. De klant gaat er mee akkoord dat Tekenplek elektronisch factureert. Indien de klant een factuur per post wenst te ontvangen dan behoudt Tekenplek zich het recht om hiervoor meerkosten à €2,50 per factuur te berekenen.
8.9. De klant kan bezwaren tegen de door Tekenplek verzonden facturen uiterlijk binnen 7 dagen na factuurdatum schriftelijk aan Tekenplek kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal Tekenplek een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag. Bezwaren tegen verzonden facturen schorten de betalingsverplichting van de klant niet op. 8.10. Alle door Tekenplek geleverde producten en diensten blijven eigendom van Tekenplek totdat alle door de klant verschuldigde bedragen aan Tekenplek zijn voldaan. Te allen tijde met inachtneming van artikel 9.

ARTIKEL 9. VOORBEHOUD VAN EIGENDOM & INTELLECTUEEL EIGENDOM
9.1. Alle rechten van intellectuele eigendom op alle in het kader van de diensten ontwikkelde of ter beschikking gestelde documentatie, adviezen, offertes, illustraties, prints, grafische ontwerpen, opmaak van flyers alsmede voorbereidend materiaal daarvan berusten uitsluitend bij Tekenplek tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.2. De door Tekenplek geleverde producten mogen, gedeeltelijk of geheel, nooit worden verveelvoudigd of worden doorverkocht, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen.
9.3. De inhoud van de website, waaronder doch niet uitsluitend: de teksten, afbeeldingen, vormgeving, merken en domeinnamen, zijn het eigendom van Tekenplek en worden beschermd door auteursrechten en intellectuele of industriële eigendomsrechten die onder het toepasselijk recht bestaan. Het is gebruikers van de website niet toegestaan om de website of enig gedeelte daarvan te verveelvoudigen dan wel ter beschikking te stellen zonder toestemming van Tekenplek.
9.4. Alle auteursrechten en intellectuele eigendommen op door Tekenplek ontwikkelde voortbrengselen van de menselijke geest, zijn en blijven exclusieve eigendom van Tekenplek, tenzij de rechten worden afgekocht of anders is overeengekomen.
9.5. Alle door de klant gepubliceerde informatie via de door Tekenplek geleverde producten blijven eigendom van de klant.
9.6. Tekenplek is niet verantwoordelijk voor enige informatie/content die de klant op de servers van Tekenplek plaatst. Indien de door klant geplaatste informatie/content op enige wijze inbreuk maakt op de rechten van derden of in strijd is met wet en regelgeving zal de klant Tekenplek vrijwaren van enige aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden als gevolg van dit handelen van de klant.
9.7. Iedere handeling welke in strijd is met artikel 9.2 en artikel 9.3 en artikel 14.6 wordt gezien als inbreuk op het auteursrecht.
9.8. Bij inbreuk heeft Tekenplek recht op een vergoeding ter hoogte van tenminste tweemaal de door hem gehanteerde licentievergoeding voor een dergelijke vorm van gebruik zonder het recht op enige schadevergoeding te verliezen.
9.9. De klant krijgt na levering van de diensten/de producten een exclusieve en niet-overdraagbare licentie tot het gebruik van het (grafische) ontwerp. De licentie leent zich voor normaal gebruik en sluit bewerkingen aan de geleverde bestanden uit. Tevens heeft de licentie geen betrekking op gebruik van het bronbestand, de klant krijgt derhalve geen toegang tot het bronbestand.

ARTIKEL 10. AANSPRAKELIJKHEID
10.1. Iedere overeenkomst tussen Tekenplek en de klant is te typeren als een inspanningsovereenkomst.  Tekenplek kan als gevolg nimmer aansprakelijk worden gesteld voor niet behaalde resultaten of de mate waarin het leveren van de diensten bijdraagt aan het door de klant en Tekenplek gestelde doel.
10.2. Indien Tekenplek onverhoopt hetgeen bepaald in artikel 10.1 toch aansprakelijk wordt gesteld, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal 1 maal het bedrag van de voor die overeenkomst bedongen prijs (excl. BTW). Dit bedrag is niet hoger dan €1.500,- en in ieder geval te allen tijde beperkt tot maximaal het bedrag dat de verzekeraar in het betreffende geval aan Tekenplek uitkeert. Wanneer sprake is van een duurovereenkomst, is iedere aansprakelijkheid beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de laatst betaalde factuur door klant.
10.3. In aanvulling op artikel 10.2 is Tekenplek dan alleen aansprakelijk voor directe schade. Onder directe schade dient men uitsluitend te verstaan: de redelijke kosten ter vaststelling van de oorzaak en de omvang van de schade, voor zover de vaststelling betrekking heeft op schade in de zin van deze voorwaarden;
de eventuele redelijke kosten gemaakt om de gebrekkige prestatie van Tekenplek aan de overeenkomst te laten beantwoorden, voor zover deze aan Tekenplek toegerekend kunnen worden; redelijke kosten, gemaakt ter voorkoming of beperking van schade, voor zover de klant aantoont dat deze kosten hebben geleid tot beperking van directe schade als bedoeld in dit artikel.
10.4. Tekenplek sluit iedere aansprakelijkheid uit voor indirecte schade die geleden wordt door het gebruik van door Tekenplek geleverde diensten en/of producten, met uitzondering van situaties waarin de schade te wijten is aan opzet aan de kant van Tekenplek.
10.5.  Tekenplek is in ieder geval nimmer aansprakelijk voor: gevolgschade, schade door gemiste besparingen, schade door bedrijfsstagnatie, gederfde winst en voor schade ontstaan door verlies van datagegevens bij het uitvoeren van de overeenkomst.
10.6. Klant vrijwaart Tekenplek voor alle aanspraken op schadevergoeding die derden mochten doen gelden ter zake van schade die op enigerlei wijze is ontstaan door het onrechtmatige, dan wel onzorgvuldig gebruik van de aan contractant geleverde producten en diensten van Tekenplek.
10.7.  Tekenplek is nimmer aansprakelijk voor de wijze waarop klant de informatie (zoals teksten en/of afbeeldingen) tot zich heeft genomen/gekregen.
10.8.  Tekenplek is niet aansprakelijk voor beschadiging of de vermissing van drukwerk in het algemeen en tijdens het vervoer of de verzending.

ARTIKEL 11. ONDERBREKING VAN DE DIENSTEN EN OVERMACHT
11.1.  Tekenplek is niet gehouden aan haar verplichtingen uit de overeenkomst indien nakomen onmogelijk is geworden door overmacht. Indien de overmacht gedurende een termijn van 90 dagen blijft voortbestaan, zijn beide partijen gerechtigd de overeenkomst te ontbinden. Hetgeen reeds ingevolge de overeenkomst gepresteerd is, wordt dan naar verhouding afgerekend.
11.2.  Tekenplek is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveranties van derden, waar Tekenplek weinig of geen invloed op kan uitoefenen. Tekenplek kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor welke schade dan ook voortkomend uit een situatie waarin de tekortkoming te wijten is aan een derde partij met wie Tekenplek een overeenkomst is aangegaan.
11.3. Naast het bepaalde in lid 11.2 is onder overmacht zeker te verstaan al hetgeen daaromtrent in wet en jurisprudentie is aangenomen.
11.4. Onder overmacht wordt in deze algemene voorwaarden verstaan elke van de wil van Tekenplek onafhankelijke omstandigheid – ook al was deze ten tijde van het tot stand komen van de overeenkomst reeds te voorzien – die nakoming van de overeenkomst blijvend of tijdelijk verhindert waaronder doch niet uitsluitend wordt begrepen: werkstaking, bovenmatig ziekteverzuim van personeel van Tekenplek, transportmoeilijkheden, brand, overheidsmaatregelen, epidemieën, pandemieën, bedrijfsstoringen bij Tekenplek, wanprestatie door leveranciers van Tekenplek waardoor Tekenplek haar verplichtingen jegens de klant niet (meer) kan nakomen alsmede andere ernstige storingen in het bedrijf van Tekenplek of diens leveranciers.
11.5. Bij overmacht heeft Tekenplek tevens ter keuze het recht om de termijn van levering met de duur der overmacht te verlengen of de overeenkomst, voor zover nog niet uitgevoerd, te ontbinden zonder dat Tekenplek in welke vorm dan ook gehouden is tot voldoening van enige schadevergoeding, behoudens krachtens het bepaalde in artikel 78 Boek 6 Burgerlijk Wetboek.

ARTIKEL 12. DUUR OVEREENKOMST EN BEËINDIGING
12.1. De overeenkomst wordt aangegaan voor bepaalde tijd, tenzij uit de offerte anders voortvloeit of indien partijen uitdrukkelijk en schriftelijk andere afspraken hebben gemaakt.
12.2. Het recht van tussentijdse opzegging van de overeenkomst door klant is uitgesloten, onverminderd het overige in deze algemene voorwaarden bepaalde.
12.3. Beide partijen, zowel klant als Tekenplek, komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar tekortschiet in de nakoming van de wezenlijke verplichtingen ingevolge de overeenkomst.
12.4. In uitzondering op hetgeen bepaald in artikel 8.3 kan Tekenplek de overeenkomst zonder ingebrekestelling en zonder rechterlijke tussenkomst door schriftelijke kennisgeving met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk beëindigen indien zich dringende redenen voordoen, waaronder in ieder geval worden begrepen de gevallen waarin:
* aan klant (voorlopige) surseance van betaling wordt verleend;
* ten aanzien van klant faillissement wordt aangevraagd of uitgesproken;
* het vermoeden bestaat dat klant niet aan zijn of haar betalingsverplichting bij verlenging van de overeenkomst kan voldoen;
* klant handelt in strijd met de openbare orde of de goede zeden, of enige uit de overeenkomst met Gouden Lijntjes voortvloeiende verplichting;
* klant inbreuk maakt op rechten van derden;
* klant handelt in strijd met redelijke richtlijnen of aanwijzingen van Gouden Lijntjes;
* klant niet reageert op correspondentie per e- mail, telefoon en/of schriftelijk wel al dan niet aangetekend schrijven;
* bij terugkerende betalingsproblemen.
12.5. Tekenplek zal wegens deze beëindiging, zoals bepaald in artikel 12.4, nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.
12.6. Indien klant op het moment van de ontbinding als bedoeld in artikel 12.3 en 12.4 reeds prestaties ter uitvoering van de overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichting geen voorwerp van ongedaan making zijn. Bedragen die Tekenplek vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.
12.7. Tekenplek behoudt het recht om haar algemene voorwaarden te wijzigen, ook voor reeds bestaande overeenkomsten. Indien Tekenplek overgaat tot wijziging van de voorwaarden, stelt zij klant hiervan op de hoogte. Het staat klant vervolgens vrij om de overeenkomst te ontbinden vanaf het moment dat de nieuwe algemene voorwaarden gelding krijgen of tot ten hoogste zeven dagen na het inwerking treden van deze nieuwe algemene voorwaarden.

ARTIKEL 13. CONFORMITEIT
13.1.  Tekenplek zal bij de uitvoering van de overeenkomst zoveel mogelijk het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat nastreven. Indien naar oordeel van de klant de geleverde resultaten niet overeenkomen met het in de offerte overeengekomen beoogde resultaat, zullen de klant en Tekenplek in overleg treden om het geleverde alsnog aan de beoogde resultaten te laten voldoen.
13.2. In aanvulling op hetgeen bepaald in artikel 13.1, zullen de kosten voor het meerwerk als bedoeld in dat artikel overeenkomstig het normale tarief van Tekenplek worden gefactureerd aan de klant, tenzij de klant naar inziens van Tekenplek aannemelijk kan maken dat de afwijkingen in het resultaat te wijten zijn aan de gebrekkige uitvoering van de overeenkomst aan de kant van Tekenplek.
13.3. Mocht vast komen te staan dat de gebrekkigheid van de door Tekenplek te leveren diensten en/of producten voor rekening komt van Tekenplek, heeft de klant geen recht op schadevergoeding of ontbinding van de overeenkomst, behoudens hetgeen bepaald in deze voorwaarden.

ARTIKEL 14. BIJZONDERE BEPALINGEN (ONLINE) CURSUSSEN EN WORKSHOPS GOUDEN LIJNTJES
14.1. Het is de klant uitdrukkelijk verboden, ongeacht deelname of niet, om een soortgelijke cursus al dan niet met referentie naar of volgens de methode van Tekenplek aan te bieden of te doen geven.
14.2. Er is door de klant geen enkel recht of verplichting te ontleden aan de cursus en ieder handelen van de klant is voor zijn eigen rekening en risico. Tekenplek aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de wijze waarop de klant de aan hem/haar gedoceerde wijze en methode van Tekenplek in de praktijk tot uitvoering brengt.
14.3. Tekenplek is gerechtigd, indien de klant in gebreke is met het nakomen van de betalingsverplichting jegens Tekenplek, het recht op deelname op te schorten totdat de klant aan zijn/haar betalingsverplichting heeft voldaan.
14.4. Bij gedeeltelijke deelname of tussentijdse beëindiging van de cursus door de klant vindt geen restitutie van de factuur plaats.
14.5. Na het einde van de online cursus behoudt de klant beperkt het recht om in te loggen op de online leeromgeving. Tekenplek geeft per cursus aan hoe lang de content beschikbaar blijft voor de klant. Indien Tekenplek besluit materiaal te verwijderen of te verhuizen naar een andere website, stelt Tekenplek de klant hier één maand voorafgaand aan de verhuizing dan wel verwijdering via het bij Tekenplek meest recente bekende e-mailadres op de hoogte.
14.6. De door Tekenplek aan de klant verstrekte inloggegevens betreffende de online trajecten/modules/begeleiding mogen nimmer met derden worden gedeeld.
14.7. Restitutie van de door de klant aangeschafte ticket(s) voor een van workshops of cursussen van Tekenplek is slechts mogelijk indien het gaat om een particuliere klant. De klant die in de uitoefening van zijn/haar beroep of bedrijf een ticket heeft gekocht, maakt geen aanspraak op restitutie van het ticket. De klant is derhalve te allen tijde gerechtigd het deelnamebewijs aan een ander persoon over te dragen zolang de persoon aan dezelfde deelnamevoorwaarden voldoet.
14.8. Tekenplek behoudt zich het recht voor deelnemers te verwijderen bij workshops of cursussen indien de deelnemers door het gedrag een workshop of cursussen belemmeren. Restitutie van betaalde gelden is daarbij uitgesloten.

ARTIKEL 15. OVERIGE BEPALINGEN EN TOEPASSELIJK RECHT
15.1. Indien enige bepaling van deze algemene voorwaarden nietig is of vernietigd wordt, zullen de overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zullen Tekenplek en de klant in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen ter vervanging van de nietige c.q. vernietigde bepalingen overeen te komen, waarbij zoveel mogelijk het doel en de strekking van de nietige c.q. vernietigde bepaling in acht worden genomen.
15.2. Indien de klant in zijn opdracht bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in, deze voorwaarden zijn deze voor Tekenplek alleen bindend indien en voor zover deze door Tekenplek uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.
15.3. Indien Tekenplek op eigen initiatief ten gunste van de klant afwijkt van de Algemene Voorwaarden, kunnen daar door de klant nimmer enige rechten aan ontleend worden.
15.4. Eventuele inkoop- of andere voorwaarden van de klant zijn niet van toepassing.
15.5. Rechten en plichten voortvloeiende uit een overeenkomst kunnen slechts door de klant op een derden worden overgedragen indien Gouden Lijntjes hier schriftelijk toestemming voor heeft gegeven.
15.6. Op alle rechtsbetrekkingen waarbij Tekenplek partij is, is uitsluitend het Nederlandse recht van toepassing.
15.7. De klant en Tekenplek zullen eventuele geschillen eerst in onderling overleg en in der minnen proberen te schikken alvorens een beroep te doen op de rechter.
15.8. Indien dwingendrechtelijk regels niet anders bepalen, is in eerste instantie de bevoegde rechter in het Arrondissement Amsterdam, bevoegd kennis te nemen van geschillen tussen Tekenplek en de klant.

Scroll to Top